[1]
พันธ์ภัทรชัย เ. และ สาลี ณ., “ผลของสภาวะการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่มบรรจุขวด”, TSAEJ, ปี 27, ฉบับที่ 2, น. 8, ส.ค. 2021.