สายสุนทร ศ., ศิริสุข อ., และ แก้วเรือง ส. “การเปรียบเทียบความสามารถในการป้องกันและศึกษารูปแบบการจัดเรียงภายในบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งใบพลู”. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปี 26, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 7, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/210070.