กุลมุติวัฒน์ ศ. . “การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ขับเคลื่อนสำหรับการฉีดพ่นความแม่นยำสูง”. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปี 26, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 7, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/213781.