ตาละลักษมณ์ ย., และ ฤทธิมา อ. “การออกแบบกราฟน้ำหลากด้วยวิธีดัชนีสังเคราะห์หลายคุณลักษณะ”. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปี 26, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 7, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/222215.