ปฐวีรัตน์ ศ., บุพตา ช., และ สัญชาตเจตน์ ภ. “การเปรียบเทียบกระบวนการผลิตข้าวนึ่งระหว่างวิธีดั้งเดิมและวิธีไมโครเวฟ”. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปี 26, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 9, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/225130.