เล็กรุ่งเรืองกิจ น., และ ธัญภัทรานนท์ ภ. “การนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเถ้าไม้ยางพารากลับมาใช้เป็นส่วนผสมอิฐบล็อกประสาน”. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปี 26, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 6, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/226362.