เหลี่ยมเคลือบ พ., อัศวราชันย์ ฤ., และ ตันติกุล เ. “การปรับปรุงความแข็งแรงเพลาขับหน้าเครื่องเกี่ยวนวดข้าว รุ่น ENG-MJU-003”. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปี 27, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, น. 5, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/249360.