วิจิตรธนสาร แ., เอี้ยวรัตนวดี ณ., และ อบแพทย์ อ. “การพัฒนานวัตกรรมในการวัดและจัดทําแผนที่ความชื้นผิวดินจากดาวเทียม SMAP”. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปี 27, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2021, น. 10, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/249508.