เพ็ชรพันธ์ ก., และ สุวลักษณ์ ร. . “การศึกษาความเป็นไปได้ในการประเมินระดับคลอโรฟิลล์ของใบปาล์มน้ำมันโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพถ่ายจากกล้องสมาร์ทโฟน”. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปี 27, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, น. 6, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/249634.