กองแก้ว ศ., ชารี ส., สิทธิกูล ป., ทองสร้อย บ., และ ผลโพธิ์ ก. “การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของเครื่องกำจัดวัชพืชในแปลงข้าวโพดหวาน”. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปี 27, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2021, น. 7, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/249652.