สีห์โสภณ ช. “การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมในการผลิตขนมปลากริมไข่เต่าลดพลังงานแช่แข็ง”. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปี 27, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2021, น. 10, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/250269.