พันธ์ภัทรชัย เ., และ สาลี ณ. “ผลของสภาวะการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่มบรรจุขวด”. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปี 27, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 8, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/250953.