ริยะนา ส., ริยะนา น., ไชยชนะ ธ., ดุษฎี ณ., อัศวราชันย์ ฤ., ตันติกุล เ., และ ชัยยา ท. “ระบบเพิ่มอุณหภูมิของน้ำแบบควบคุมทิศทางการไหลของน้ำตามธรรมชาติโดยใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน: Low-Cost Hot Water Systems Based on Thermosiphon Systems for Households”. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปี 27, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 8, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/251238.