(1)
Srisanga, P.; Sasirat, S. Acacia Tonkinensis I.C. Nielsen (Leguminosae–Mimosoideae),a New Record for Thailand. Thai Forest Bull., Bot. 2014, 25-31.