[1]
ศิริพานิชกร ก. 2020. สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Toxicology. 23, 1 (Jun. 2020).