[1]
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมิง เก่าเจริญ 2020. สาส์นจากนายกสมาคมพิษวิทยาคลินิกแห่งประเทศไทย. Thai Journal of Toxicology. 24, 2 (Jun. 2020), 2.