(1)
ศิริวราศัย จ. . สารจากบรรณาธิการ. Thai J Toxicol 2018, 33, 06.