(1)
ศิริพานิชกร ก. สารจากบรรณาธิการ. Thai J Toxicol 2020, 23.