(1)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมิง เก่าเจริญ. สาส์นจากนายกสมาคมพิษวิทยาคลินิกแห่งประเทศไทย. Thai J Toxicol 2020, 24, 2.