(1)
นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์. สาส์นจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. Thai J Toxicol 2020, 24, 3.