(1)
สิงห์สูง ก. .; เบ็ญจพงษ์ เ. .; ม่วงศรีจันทร์ น.; การพานิช ว. . สถานการณ์การใช้วัตถุกันเสียในน้ำตาลใส. Thai J Toxicol 2020, 24, 146.