(1)
Thai Journal of Toxicology. สารบัญ. Thai J Toxicol 2020, 27.