(1)
คูประดินันท์ เ. สารจากบรรณาธิการ. Thai J Toxicol 2020, 29.