ศิริวราศัย จ. . (2018). สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Toxicology, 33(2), 06. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243622