ศิริพานิชกร ก. (2020). สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Toxicology, 23(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243628