ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมิง เก่าเจริญ. (2020). สาส์นจากนายกสมาคมพิษวิทยาคลินิกแห่งประเทศไทย. Thai Journal of Toxicology, 24(2), 2. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243836