นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์. (2020). สาส์นจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. Thai Journal of Toxicology, 24(2), 3. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243838