ภัทราวรรณ น. . ., & โชคถาวร น. . . (2020). ปริมาณไนไตร์ทในแหนมสด แหนมย่าง หมูยอกุนเชียงและไส้กรอกอีสานที่มีจำหน่ายในตลาดของเชียงใหม่. Thai Journal of Toxicology, 24(2), 130. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243863