ประกอบศิลป์ จ. ., เบ็ญจพงษ์ เ., ม่วงศรีจันทร์ น. ., & การพานิช ว. . (2020). การประเมินสุขาภิบาลการผลิตน้ำตาลมะพร้าวระดับชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม. Thai Journal of Toxicology, 24(2), 136. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243867