สิงห์สูง ก. ., เบ็ญจพงษ์ เ. ., ม่วงศรีจันทร์ น., & การพานิช ว. . (2020). สถานการณ์การใช้วัตถุกันเสียในน้ำตาลใส. Thai Journal of Toxicology, 24(2), 146. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243870