แสงกระจ่าง ศ. (2020). สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Toxicology, 27(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/244061