สุขประสารทรัพย์ ม. (2020). Message from the editor. Thai Journal of Toxicology, 35(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/245018