ศิริวราศัย จ. . สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Toxicology, [S. l.], v. 33, n. 2, p. 06, 2018. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243622. Acesso em: 19 may. 2024.