ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมิง เก่าเจริญ. สาส์นจากนายกสมาคมพิษวิทยาคลินิกแห่งประเทศไทย. Thai Journal of Toxicology, [S. l.], v. 24, n. 2, p. 2, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243836. Acesso em: 19 may. 2024.