นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์. สาส์นจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. Thai Journal of Toxicology, [S. l.], v. 24, n. 2, p. 3, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243838. Acesso em: 19 may. 2024.