ภัทราวรรณ น. . .; โชคถาวร น. . . ปริมาณไนไตร์ทในแหนมสด แหนมย่าง หมูยอกุนเชียงและไส้กรอกอีสานที่มีจำหน่ายในตลาดของเชียงใหม่. Thai Journal of Toxicology, [S. l.], v. 24, n. 2, p. 130, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243863. Acesso em: 25 may. 2024.