ประกอบศิลป์ จ. .; เบ็ญจพงษ์ เ.; ม่วงศรีจันทร์ น. .; การพานิช ว. . การประเมินสุขาภิบาลการผลิตน้ำตาลมะพร้าวระดับชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม. Thai Journal of Toxicology, [S. l.], v. 24, n. 2, p. 136, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243867. Acesso em: 20 may. 2024.