สิงห์สูง ก. .; เบ็ญจพงษ์ เ. .; ม่วงศรีจันทร์ น.; การพานิช ว. . สถานการณ์การใช้วัตถุกันเสียในน้ำตาลใส. Thai Journal of Toxicology, [S. l.], v. 24, n. 2, p. 146, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243870. Acesso em: 19 may. 2024.