แสงกระจ่าง ศ. . สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Toxicology, [S. l.], v. 26, n. 1, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/244001. Acesso em: 22 may. 2024.