คูประดินันท์ เ. สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Toxicology, [S. l.], v. 29, n. 1-2, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/244098. Acesso em: 22 may. 2024.