ศิริวราศัย จินตนา. 2018. “สารจากบรรณาธิการ”. Thai Journal of Toxicology 33 (2):06. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243622.