ศิริพานิชกร กนกรัตน์. 2020. “สารจากบรรณาธิการ”. Thai Journal of Toxicology 23 (1). https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243628.