ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมิง เก่าเจริญ. 2020. “สาส์นจากนายกสมาคมพิษวิทยาคลินิกแห่งประเทศไทย”. Thai Journal of Toxicology 24 (2):2. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243836.