นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์. 2020. “สาส์นจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์”. Thai Journal of Toxicology 24 (2):3. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243838.