ภัทราวรรณ นรารัตน์, and โชคถาวร นันทฤทธิ์. 2020. “ปริมาณไนไตร์ทในแหนมสด แหนมย่าง หมูยอกุนเชียงและไส้กรอกอีสานที่มีจำหน่ายในตลาดของเชียงใหม่”. Thai Journal of Toxicology 24 (2):130. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243863.