สิงห์สูง กังสดาล, เบ็ญจพงษ์ เวณิกา, ม่วงศรีจันทร์ นริศรา, and การพานิช วีรยา. 2020. “สถานการณ์การใช้วัตถุกันเสียในน้ำตาลใส”. Thai Journal of Toxicology 24 (2):146. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243870.