แสงกระจ่าง ศุลีพร. 2020. “สารจากบรรณาธิการ”. Thai Journal of Toxicology 26 (1). https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/244001.