คูประดินันท์ เพียงใจ. 2020. “สารจากบรรณาธิการ”. Thai Journal of Toxicology 29 (1-2). https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/244098.