Kupradinun, Piengchai. 2016. “สารบัญ”. Thai Journal of Toxicology 31 (2):007-008. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/244213.