Kupradinun, Piengchai. 2015. “สารบัญ”. Thai Journal of Toxicology 30 (2):008-010. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/244218.